گیاه فرآیند کروم

مراحل تولید چرم

تعریف چرم سازی چرمسازی یا دباغی پوست Tanning فرآیند فیزیکی شیمیایی است ... های دباغی مجدد که با کروم یا مواد گیاهی انجام می شود و روغن دهی و رنگ آمیزی پوست...

دریافت قیمت

مقايسه تأثيرگياه‌پالايی شاهی و اسفناج درخاک‌های آلوده به کادميوم و کروم

ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ،. ﺧﺮﻭﺝ. ﺍﻳﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍ. ﺍﺯ. ﺧﺎﻙ. ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﭘﺬﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﻴﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍﻟﺬﺍ . ﮐﻨﺪ ﻣﻲ. ﻦﻳﺍ ﺪﻥ ﺑﻪ. ﻫﺪﻑ،. ﻦﻳﺍ. ﭘﮋﻭﻫﺶ،. ﻪﺑ. ﺻﻮﺭﺕ ... ﺟﺬﺑﻲ. ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ ﻭ ﮐﺮﻭﻡ ﺩﺭ. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﮔﻴﺎﻩ. ﭘﺎﻻﻳﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ. ﻱﺑﺎﻻ ﻱﻫﺎ. ﮐﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻴﺍﺯ ﮔ. ﺎﻩ ﺷﺎﻫ. ﻲ. ﺟﻬﺖ ﮔ ...... Equilibrium of the Process. Am. J. Agric. Biol.

دریافت قیمت

دهرآزما دکتر خانم :استاد یامچی مکاری حامد از کاری - Academia.edu

میزان کروم موجود در هوای محیط کار میتواند در اثر فعالیت های صنعتی از قبیل تولید ... اثرات سمى كروم بر رشد و توسعه گیاه شامل تغییر در فرایند جوانه زنى و رشد...

دریافت قیمت

انتشار رسمی مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي

بررسي عددي مدل رياضي فرآيند زيست درماني گياهي-ميكروبي در ريزوسفر · تكنولوژي گياه پالايي ... پتانسيل گياه پالايي ذرت (Zea mays L.) در خا كهاي آلوده به كروم

دریافت قیمت

magiran.com: مجله آب و فاضلاب، شماره 62

ارزيابي تاثير نوع ماده منعقد كننده بر شاخصهاي بهره برداري در فرايند فيلتراسيون ... با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي در حذف فلز سنگين كروم از محيط هاي آبي

دریافت قیمت

لین یا لاغری فوراور،رفع چاقی،عدم جذب و کاهش کالری،چربی و قند اضافی

مکمل غذایی لین فوراور،دارای فیبر گیاهی خاص و پروتئین ویژه برای اتصال به چربی ها و .... می شود که مواد نشاسته ای را در فرآیند پالایشی کبد به گلوکز تبدیل می کنند. ... این پیکولینات کروم ترکیبی حاوی کروم است که توسط (آزمایشگاه تحقیقات...

دریافت قیمت

: تنوع گیاهان از نظر فتوپریودیک - دانشنامه رشد

فتوپریودیسم در گیاهان بویژه برای تشکیل گل مشخص می‌شود. .... گیاهان; رشد و نمو گیاه; فتوسنتز · فرآیند گلدهی; خفتگی دانه و جوانه; فیتو کروم; گیرنده‌های نوری...

دریافت قیمت

نور گرایی - تبیان

16 نوامبر 2013 ... واکنش های نورگرایی ساقه ها به طور مشخص ارزش سازشی دارد و گیاه را در معرض نور بیشتری قرار می دهد. ... نور به دو روش بر فرآیند های زیستی اثر می گذارد. ... اکثر مورفوز ها به تناوب از فیتو کروم و گیرنده ی نور آبی استفاده می کنند.

دریافت قیمت

گياهخواري از ديدگاه علم تغذيه - The Society of Iran's Vegetarians انجمن ...

متاسفانه در بسیار از بحث ها و گفتگوها میان طرفداران و مخالفین تغذیه گیاهی، .... می دهد که به احتمال قوی کروم، فلوئور و مولیبدن نیز در فرآیندهای زیستی و متابولیسم...

دریافت قیمت

ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺩﻩ ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۳-۵. ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ. ۱۳۸۳. ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ. ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻳﺴﺖ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺩﻩ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ. *. ۱،. ﺷﻜﻮﻩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ... ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﻭﺵ ﭘﺎﺳﺦ...

دریافت قیمت

بررسی غلظت فلزات سنگین( مس،کروم،کادمیم وروی) در محصول زعفران ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ¬ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ... ﻣﯽ¬ﺭﻭﺩ. ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ.

دریافت قیمت

سهم ۱۰ درصدی چرم گیاهی از محصولات چرمی - روزنامه گسترش صمت

12 جولای 2015 ... در چرم‌های سنتی از فلز سنگینی به نام «کروم» استفاده می‌شود که هم به ... این در حالی است که در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد...

دریافت قیمت

مروری بر گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین - انسان و محیط زیست

مس در تعدادی از فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه شامل فتوسنتز، تنفس، توزیع ... خلاصه‌ای از اثرات ایجاد شده در گیاهان به‌وسیله‌ی فلزات سنگین کادمیم، کروم، مس، جیوه،...

دریافت قیمت

بررسی فيزيولوژيک گياه آفتابگردان تحت تنش کروم: تأثير بر رشد

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﺠﻤﻊ و. اﻟﻘﺎي. ﺗﻨﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در رﻳﺸﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. )Helianthus annuus(. 79. ﺑﺤﺚ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي رﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻛﺮوم. رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ در ﮔﻴـﺎه ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي. زﻳﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧـﻪ.

دریافت قیمت

رنگرزی گیاهی چیست ؟ - پرشین نخ

ابریشم یا پشمی که با مواد گیاهی رنگرزی می شود دارای نوعی جذابیت و زیبایی است که به ... نمک های فلزی چون زاج سفید، زاج سبز، زاج سیاه، دی کرومات سدیم، کلرید قلع و … .... به طوریکه وجود موادی چون نشاسته فرآیند رنگ پریدگی را تشدید میکند.

دریافت قیمت

چرم طبیعی - صفحه نخست

در این فرایند که با مواد شیمیایی و گیاهی صورت می پذیرد، احتمال خطا وعدم ... پس ازانجام دباغی با کروم یا مواد گیاهی نوبت به روغن دهی و رنگ آمیزی پوست می رسد که در...

دریافت قیمت

حرکت کادمیم، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این ...

هدف از انجام این پژوهش برآورد توازن جرمی سه فلز کادمیم، کروم و کبالت در یک خاک ... و همچنین میزان جذب شده توسط گیاه، این مقدار فلزات از طریق درز و شکافهای حاصل از...

دریافت قیمت

اصل مقاله (372 K)

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. دﻓﺎﻋﻲ. ﻏﻴﺮ. آﻧﺰﻳﻤﻲ. و. آﻧﺰﻳﻤﻲ. در. ﮔﻴﺎه. ﺧﺮﻓﻪ. (. Portulaca oleracea L. ) ﻣﻪ. ﻟﻘﺎ ...... ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ. (. Lombardii &. Sebastiani, 2005. و ). ﻫﻤﻴﻦ. ﻃﻮر. ﻧﻘﺺ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺳﻴﮕﻨﺎل. دﻫﻲ ..... ﻛﺮوم. ﻗﺮار. داﺷﺖ. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪ. (. Chatterjee & Chatterjee, 2000. ). ﻗﺮارﮔﻴﺮي. ﮔﻴﺎه. ﻟﻮﺑﻴﺎ.

دریافت قیمت

دسته‌بندی فیزیولوژی گیاهی - مهندسی کشاورزی - زراعت

تنش آبی آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 ...... صورت الزامی و چه غیر الزامی برای گیاه مفید باشند شامل کروم، وانادیم و تیتانیم...

دریافت قیمت

طرح های تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف فلز سنگین کرومCoDو کدورت از .... ایزو ترمهای جذب ،سینتیک و مطالعات جذب فلزات سنگین)مس،کادمیم ،سرب) بر روی برگ گیاه...

دریافت قیمت

دانستني هايي درباره كروم [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

منابع غذایی کروم تقریبا در غذاهای گیاهی یافت می شود و مقدار آن به نوع گیاه، .... كروم فلزي حاصل فعاليت هاي انساني و فرايندهاي صنعتي بوده ,در...

دریافت قیمت

برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم سد طالقان و تمایز ارزش مصرفی و ...

در این فرآیند، با استفاده از گیاهان سبز، آلودگی آب، خاک و رسوبات کاهش پیدا ... برای بررسی حذف یا کاهش غلظت دو فلز کادمیوم و کروم از گیاه اسفناج استفاده شد.

دریافت قیمت

جداسازی وشناسایی گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت بهبود ...

... گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت بهبود فرایند گیاه پالایی ... به منظور جداسازی میکرو ارگانیسم های مقاوم به دو فلز سنگین کادمیوم و کروم با استفاده از...

دریافت قیمت

یک شرکت ایرانی تنها «چرم گیاهی» تولید خواهد کرد - رادیو زمانه

14 جولای 2015 ... کروم یک فلز سنگین است که هم به محیط‌ زیست و هم به سلامت انسان آسیب ... در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد شیمیایی سمی...

دریافت قیمت

zeitun - وزارت جهاد کشاورزی

ﻛﺮﻭﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻤﻰ ﻛﺮﻭﻡ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ ﻭ ﺑﺮگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (207 K) - مجله مدیریت خاک و تولید پایدار

اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺧﺎك و ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ .... ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ... ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﮐﺮوم. ﻗﺎﺑﻞ.

دریافت قیمت

اینجا کلیک

ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺮوم، ﻛـﺎدﻣﻴﻮم و ﺳـﺮب در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮﻧﺞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ...... اﻓــــﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈــــﺖ ﻛــــﺮوم در ﮔﻴﺎﻫــــﺎن ﻓﺮآﻳﻨــــﺪﻫﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ...

دریافت قیمت

مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی | شبکه خبری آموزشی ...

6 دسامبر 2013 ... بررسی عددی مدل ریاضی فرآیند زیست درمانی گیاهی-میکروبی در ... پتانسیل گیاه پالایی ذرت (Zea mays L.) در خا کهای آلوده به کروم · تأثیر مادهآلی...

دریافت قیمت

تولید چرم به روش گیاهی در مارال چرم - نساجی امروز

7 جولای 2015 ... کروم یک فلز سنگین است که هم به محیط‌زیست و هم به سلامت انسان آسیب ... در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد شیمیایی سمی...

دریافت قیمت

مراحل تولید چرم

تعریف چرم سازی چرمسازی یا دباغی پوست Tanning فرآیند فیزیکی شیمیایی است ... های دباغی مجدد که با کروم یا مواد گیاهی انجام می شود و روغن دهی و رنگ آمیزی پوست...

دریافت قیمت

مقايسه تأثيرگياه‌پالايی شاهی و اسفناج درخاک‌های آلوده به کادميوم و کروم

ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ،. ﺧﺮﻭﺝ. ﺍﻳﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍ. ﺍﺯ. ﺧﺎﻙ. ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﭘﺬﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﻴﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍﻟﺬﺍ . ﮐﻨﺪ ﻣﻲ. ﻦﻳﺍ ﺪﻥ ﺑﻪ. ﻫﺪﻑ،. ﻦﻳﺍ. ﭘﮋﻭﻫﺶ،. ﻪﺑ. ﺻﻮﺭﺕ ... ﺟﺬﺑﻲ. ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ ﻭ ﮐﺮﻭﻡ ﺩﺭ. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﮔﻴﺎﻩ. ﭘﺎﻻﻳﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ. ﻱﺑﺎﻻ ﻱﻫﺎ. ﮐﺮﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻴﺍﺯ ﮔ. ﺎﻩ ﺷﺎﻫ. ﻲ. ﺟﻬﺖ ﮔ ...... Equilibrium of the Process. Am. J. Agric. Biol.

دریافت قیمت

دهرآزما دکتر خانم :استاد یامچی مکاری حامد از کاری - Academia.edu

میزان کروم موجود در هوای محیط کار میتواند در اثر فعالیت های صنعتی از قبیل تولید ... اثرات سمى كروم بر رشد و توسعه گیاه شامل تغییر در فرایند جوانه زنى و رشد...

دریافت قیمت

انتشار رسمی مجموعه مقالات اولين همايش ملي گياه پالايي

بررسي عددي مدل رياضي فرآيند زيست درماني گياهي-ميكروبي در ريزوسفر · تكنولوژي گياه پالايي ... پتانسيل گياه پالايي ذرت (Zea mays L.) در خا كهاي آلوده به كروم

دریافت قیمت

magiran : مجله آب و فاضلاب، شماره 62

ارزيابي تاثير نوع ماده منعقد كننده بر شاخصهاي بهره برداري در فرايند فيلتراسيون ... با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي در حذف فلز سنگين كروم از محيط هاي آبي

دریافت قیمت

لین یا لاغری فوراور،رفع چاقی،عدم جذب و کاهش کالری،چربی و قند اضافی

مکمل غذایی لین فوراور،دارای فیبر گیاهی خاص و پروتئین ویژه برای اتصال به چربی ها و .... می شود که مواد نشاسته ای را در فرآیند پالایشی کبد به گلوکز تبدیل می کنند. ... این پیکولینات کروم ترکیبی حاوی کروم است که توسط (آزمایشگاه تحقیقات...

دریافت قیمت

: تنوع گیاهان از نظر فتوپریودیک - دانشنامه رشد

فتوپریودیسم در گیاهان بویژه برای تشکیل گل مشخص می‌شود. .... گیاهان; رشد و نمو گیاه; فتوسنتز · فرآیند گلدهی; خفتگی دانه و جوانه; فیتو کروم; گیرنده‌های نوری...

دریافت قیمت

نور گرایی - تبیان

16 نوامبر 2013 ... واکنش های نورگرایی ساقه ها به طور مشخص ارزش سازشی دارد و گیاه را در معرض نور بیشتری قرار می دهد. ... نور به دو روش بر فرآیند های زیستی اثر می گذارد. ... اکثر مورفوز ها به تناوب از فیتو کروم و گیرنده ی نور آبی استفاده می کنند.

دریافت قیمت

گياهخواري از ديدگاه علم تغذيه - The Society of Iran's Vegetarians انجمن ...

متاسفانه در بسیار از بحث ها و گفتگوها میان طرفداران و مخالفین تغذیه گیاهی، .... می دهد که به احتمال قوی کروم، فلوئور و مولیبدن نیز در فرآیندهای زیستی و متابولیسم...

دریافت قیمت

ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺩﻩ ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۳-۵. ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ. ۱۳۸۳. ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ. ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻳﺴﺖ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺩﻩ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ. *. ۱،. ﺷﻜﻮﻩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ... ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﻭﺵ ﭘﺎﺳﺦ...

دریافت قیمت

بررسی غلظت فلزات سنگین( مس،کروم،کادمیم وروی) در محصول زعفران ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ¬ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ... ﻣﯽ¬ﺭﻭﺩ. ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ.

دریافت قیمت

سهم ۱۰ درصدی چرم گیاهی از محصولات چرمی - روزنامه گسترش صمت

12 جولای 2015 ... در چرم‌های سنتی از فلز سنگینی به نام «کروم» استفاده می‌شود که هم به ... این در حالی است که در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد...

دریافت قیمت

مروری بر گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین - انسان و محیط زیست

مس در تعدادی از فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه شامل فتوسنتز، تنفس، توزیع ... خلاصه‌ای از اثرات ایجاد شده در گیاهان به‌وسیله‌ی فلزات سنگین کادمیم، کروم، مس، جیوه،...

دریافت قیمت

بررسی فيزيولوژيک گياه آفتابگردان تحت تنش کروم: تأثير بر رشد

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﺠﻤﻊ و. اﻟﻘﺎي. ﺗﻨﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در رﻳﺸﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. )Helianthus annuus(. 79. ﺑﺤﺚ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي رﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻛﺮوم. رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ در ﮔﻴـﺎه ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي. زﻳﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧـﻪ.

دریافت قیمت

رنگرزی گیاهی چیست ؟ - پرشین نخ

ابریشم یا پشمی که با مواد گیاهی رنگرزی می شود دارای نوعی جذابیت و زیبایی است که به ... نمک های فلزی چون زاج سفید، زاج سبز، زاج سیاه، دی کرومات سدیم، کلرید قلع و … .... به طوریکه وجود موادی چون نشاسته فرآیند رنگ پریدگی را تشدید میکند.

دریافت قیمت

چرم طبیعی - صفحه نخست

در این فرایند که با مواد شیمیایی و گیاهی صورت می پذیرد، احتمال خطا وعدم ... پس ازانجام دباغی با کروم یا مواد گیاهی نوبت به روغن دهی و رنگ آمیزی پوست می رسد که در...

دریافت قیمت

حرکت کادمیم، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این ...

هدف از انجام این پژوهش برآورد توازن جرمی سه فلز کادمیم، کروم و کبالت در یک خاک ... و همچنین میزان جذب شده توسط گیاه، این مقدار فلزات از طریق درز و شکافهای حاصل از...

دریافت قیمت

اصل مقاله (372 K)

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. دﻓﺎﻋﻲ. ﻏﻴﺮ. آﻧﺰﻳﻤﻲ. و. آﻧﺰﻳﻤﻲ. در. ﮔﻴﺎه. ﺧﺮﻓﻪ. (. Portulaca oleracea L. ) ﻣﻪ. ﻟﻘﺎ ...... ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ. (. Lombardii &. Sebastiani, 2005. و ). ﻫﻤﻴﻦ. ﻃﻮر. ﻧﻘﺺ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺳﻴﮕﻨﺎل. دﻫﻲ ..... ﻛﺮوم. ﻗﺮار. داﺷﺖ. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪ. (. Chatterjee & Chatterjee, 2000. ). ﻗﺮارﮔﻴﺮي. ﮔﻴﺎه. ﻟﻮﺑﻴﺎ.

دریافت قیمت

دسته‌بندی فیزیولوژی گیاهی - مهندسی کشاورزی - زراعت

تنش آبی آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 ...... صورت الزامی و چه غیر الزامی برای گیاه مفید باشند شامل کروم، وانادیم و تیتانیم...

دریافت قیمت

طرح های تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف فلز سنگین کرومCoDو کدورت از .... ایزو ترمهای جذب ،سینتیک و مطالعات جذب فلزات سنگین)مس،کادمیم ،سرب) بر روی برگ گیاه...

دریافت قیمت

دانستني هايي درباره كروم [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

منابع غذایی کروم تقریبا در غذاهای گیاهی یافت می شود و مقدار آن به نوع گیاه، .... كروم فلزي حاصل فعاليت هاي انساني و فرايندهاي صنعتي بوده ,در...

دریافت قیمت

برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم سد طالقان و تمایز ارزش مصرفی و ...

در این فرآیند، با استفاده از گیاهان سبز، آلودگی آب، خاک و رسوبات کاهش پیدا ... برای بررسی حذف یا کاهش غلظت دو فلز کادمیوم و کروم از گیاه اسفناج استفاده شد.

دریافت قیمت

جداسازی وشناسایی گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت بهبود ...

... گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت بهبود فرایند گیاه پالایی ... به منظور جداسازی میکرو ارگانیسم های مقاوم به دو فلز سنگین کادمیوم و کروم با استفاده از...

دریافت قیمت

یک شرکت ایرانی تنها «چرم گیاهی» تولید خواهد کرد - رادیو زمانه

14 جولای 2015 ... کروم یک فلز سنگین است که هم به محیط‌ زیست و هم به سلامت انسان آسیب ... در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد شیمیایی سمی...

دریافت قیمت

zeitun - وزارت جهاد کشاورزی

ﻛﺮﻭﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻤﻰ ﻛﺮﻭﻡ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ ﻭ ﺑﺮگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (207 K) - مجله مدیریت خاک و تولید پایدار

اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺧﺎك و ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ .... ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ... ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﮐﺮوم. ﻗﺎﺑﻞ.

دریافت قیمت

اینجا کلیک

ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺮوم، ﻛـﺎدﻣﻴﻮم و ﺳـﺮب در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮﻧﺞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ...... اﻓــــﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈــــﺖ ﻛــــﺮوم در ﮔﻴﺎﻫــــﺎن ﻓﺮآﻳﻨــــﺪﻫﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ...

دریافت قیمت

مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی | شبکه خبری آموزشی ...

6 دسامبر 2013 ... بررسی عددی مدل ریاضی فرآیند زیست درمانی گیاهی-میکروبی در ... پتانسیل گیاه پالایی ذرت (Zea mays L.) در خا کهای آلوده به کروم · تأثیر مادهآلی...

دریافت قیمت

تولید چرم به روش گیاهی در مارال چرم - نساجی امروز

7 جولای 2015 ... کروم یک فلز سنگین است که هم به محیط‌زیست و هم به سلامت انسان آسیب ... در فرآیند تولید چرم‌های گیاهی از فلزهای سنگین و مواد شیمیایی سمی...

دریافت قیمت